/ Voeg Favorieten Toe / Deze pagina uitprinten
EdeLocatie
IngevuldType Contract
Vast Salaris (maandelijks)Salaris
1,224Keer bekeken

ID: 3931 : 9 september 2020 15:17

Wie zijn wij
Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is een vereniging waarbij samenwerkende schoolbesturen zijn aangesloten. De regio-indeling voor het samenwerkingsverband is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaakt. Formeel heet het samenwerkingsverband PO 2510. In het samenwerkingsverband werken 31 schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en
Wageningen samen. De schoolbesturen hebben invloed op het beleid en de koers van het samenwerkingsverband via de algemene ledenvergadering, de ALV (het toezichthoudend orgaan). De algemene ledenvergadering adviseert de directeur-bestuur (gevraagd en ongevraagd). Verder keurt zij de strategische doelstellingen van het samenwerkingsverband goed, net als het Ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag. Het bestuur is het ‘bevoegd gezag’ van de vereniging. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn verwoord in de statuten (die door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd). Samengevat is het bestuur verantwoordelijk voor missie, visie, strategie, organisatie en financieel beleid. Het bestuur legt plannen (zoals het Ondersteuningsplan, het jaarplan, de begroting en het jaarverslag) ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. De ALV benoemt een commissie van toezicht (CvT) en de directeur- bestuurder. De directeurbestuurder stuurt de medewerkers van het samenwerkingsverband aan. De commissie van toezicht ziet toe op hoe beleid tot stand komt (processen en procedures) en de bedrijfsvoering.

Samenstelling van de Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden. Een van de leden wordt ook op voordracht van de
Ondersteuningsplanraad (OPR) benoemd. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die geen lid is van de commissie.

De Commissie van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de processen, de efficiency van de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie van het samenwerkingsverband. Het toezicht heeft betrekking op de legaliteit, het draagvlak (legitimiteit), de uitvoerbaarheid en de financierbaarheid. De Algemene ledenvergadering gaat over de inhoud van het beleid met betrekking tot onderwijs dat past, d.w.z. spreekt zich uit over de kwaliteit van het voorgestane beleid en de beleidskeuzes.

De leden van de Commissie van Toezicht:

 • Verrichten hun toezichthoudende taak vanuit persoonlijke kennis en ervaring met professionele organisaties. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau.
 • Dragen gezamenlijk als Commissie van Toezicht de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie.
 • Functioneren zonder last of ruggespraak, ook al zijn ze bijvoorbeeld op voordracht van de Ondersteuningsplanraad benoemd. Zij vertegenwoordigen geen (deel)belangen en spreken met één stem.
 • Hebben een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar het SWV in het algemeen en de directeur- bestuurder in het bijzonder, waarbij de leden in staat zijn een kritische en constructieve dialoog te voeren.
 • Vormen een collegiaal team dat bij voorkeur divers is qua samenstelling, kennis en ervaring en persoonlijke stijl. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de leden in de Algemene ledenvergadering en van de stakeholders van het samenwerkingsverband is belangrijk. De diversiteit in de samenstelling van de commissie komt onder meer tot uitdrukking in de maatschappelijke netwerken waarin de leden opereren (bedrijfsleven, overheid, onderwijs), in gender en leeftijd en in de persoonlijke eigenschappen. Daarnaast moet de commissie voldoende herkenbaar zijn voor de aangesloten schoolbesturen (stad en ommeland, denominaties, BAO/SBO/SO, etc.).
 • Hebben met elkaar voldoende kennis en ervaring op financieel terrein en van de sector onderwijs.
 • Hebben een academisch werk- en denkniveau.
 • Hebben affiniteit met passend onderwijs.
 • Zijn bereid en in staat rollen te vervullen in de commissies (zoals de renumeratie- en de auditcommissie) binnen de Commissie van Toezicht en overleg te voeren met de medezeggenschap, de Ondersteuningsplanraad en andere relevante stakeholders.
 • Hebben voldoende tijd om de functie naar behoren in te vullen en zijn als dat gewenst is op redelijk korte termijn overleg beschikbaar.

De meerderheid van de leden heeft toezichthoudende ervaring. Tenslotte heeft de meerderheid van de leden op enigerlei wijze binding met het werkgebied van de vereniging.

Er is een passende vergoeding.

Van de leden van de Commissie van Toezicht wordt gevraagd dat zij:

 • De doelstelling, missie, visie en strategie van het samenwerkingsverband onderschrijven.
 • De Code ‘goed onderwijsbestuur’ onderschrijven.
 • Ervaring hebben met onderwijsorganisaties; volgen de ontwikkelingen in het (passend) onderwijs en de maatschappij en weten wat er in de sector onderwijs en de samenwerkingsverbanden gaande is.
 • Een helikopterview hebben en in staat zijn om hoofd‐ en bijzaken te onderscheiden.
 • Een onafhankelijke en onpartijdige opstelling hebben naar de vereniging in het algemeen en de directeurbestuurder in het bijzonder, waarbij zij in staat zijn een kritische en constructieve dialoog te voeren.
 • Gericht zijn op collegialiteit en samenwerking, maken gebruik van de kwaliteiten van elkaar en weten hoe op de organisatie effectief en efficiënt toezicht dient te worden gehouden.
 • Initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder.
 • In staat zijn om hun eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

Profiel van de afzonderlijke leden
Een van de leden heeft een aantoonbaar brede maatschappelijke betrokkenheid. Dit lid heeft ook goed zicht op de ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulp in het algemeen in het passend onderwijs in het bijzonder. Dit lid heeft bij voorkeur ook kennis en ervaring met de besturing van complexe organisaties en/of organisaties met leden of een achterban en kan de commissie voeden met inzichten over de wijze van samenwerking binnen het samenwerkingsverband, in het bijzonder met betrekking tot de balans tussen de schoolbesturen, de schooldirecteuren in de gemeenten en de Algemene ledenvergadering. Deze persoon fungeert daarin als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Een van de leden heeft goed zicht op de financiële huishouding en de financieringsstromen binnen het (passend) onderwijs. Dit lid is in staat en bereid het voorzitterschap van de Auditcommissie op zich te nemen. Deze persoon heeft bij voorkeur ook ervaring in kleine organisaties met professionals en met HRM zaken en kan daarin als klankbord fungeren voor de directeur-bestuurder.

Een van de leden zal de voordrachtszetel van de OPR (ondersteuningsplanraad) invullen.

Specifieke kenmerken voor deze positie zijn:

 • Kennis van samenwerking met ketenpartners (jeugdzorg, gemeenten, voorschools, VO etc.);
 • Betrokkenheid met de ouders als aandachtsgebied. Bereid zijn en het vermogen hebben om tijd en aandacht aan die relatie te besteden.

Dit lid kan op dit gebied fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
N.B. In deze functie is reeds voorzien.

Onverenigbaarheden
Niet benoembaar in de Commissie van Toezicht zijn:

 • Medewerkers van het samenwerkingsverband en personen die (onder meer via detachering) door het samenwerkingsverband worden ingeschakeld;
 • Personen die een bestuurlijke of toezichthoudende functie vervullen bij een van de aangesloten leden van het samenwerkingsverband;
 • Personen die de afgelopen vier jaar in dienst waren bij de vereniging of een bestuurlijke of toezichthoudende taak bij de vereniging vervulden;
 • Personen uit een openbaar bestuur binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband;
 • Personen die functioneel verbonden zijn met ketenpartners binnen het werkgebied van de vereniging;
 • Leden van de medezeggenschap en de Ondersteuningsplanraad.

Geïnteresseerd

Indien u interesse heeft, kunt u op https://swvrijnengeldersevallei.nl/ de profielschets en andere informatie over het samenwerkingsverband inzien.

Kandidaten kunnen hun reactie, gericht aan Thea de Graaf, sturen naar C.vanEde@swvrgv.nl vóór 9 oktober 2020.

De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie zullen plaatsvinden op 27 oktober 2020 vanaf 18.30 uur.